Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]

Psychoterapeutický institut o.s.   

Zpráva o činnosti za rok 2007 

Hlavní náplní činnosti PSIN o.s. v roce 2007 bylo v souladu s cílem Sdružení (viz Stanovy Sdružení čl. 1 odst. 4) organizování a z větší části i obsahové zajištění víkendových a týdenních sebezkušenostních  výcviků v Integrované psychoterapii.

 

Další aktivity směřovaly (v souladu s čl. 1 odst. 5 Stanov Sdružení) k zajištění výše zmiňované činnosti a k vytváření organizačních, ideových a dalších předpokladů pro její rozvoj.

 

  I. Naplánované a uskutečněné výcvikové akce v roce 2007: 

3.2. – 7.2.        Český Krumlov                                                         

 

17.3./18.3.       Český Krumlov                                                         

24.3./25.3.       Český Krumlov                      

 

11.8. – 15.8.    Kvilda                                                                       

22.8. – 26.8.    Český Krumlov                                              

 

27.9. – 30.9.    České Žleby (pokročilí)                                                            

 

24.11./25.11.   Český Krumlov                                                         

1.12./2.12.       Český Krumlov                                                         

  

Celkem bylo uskutečněno 8 výcvikových akcí Integrované psychoterapie, tři týdenní, čtyři víkendové a jedna pro pokročilé. Všechny akce byly obsazeny dvěma vedoucími z nichž jeden měl kvalifikaci lektor, jedna akce byla vedena dvěma terapeuty a lektorem supervidována. Až na jednu akci (vyjma kurzu pro pokročilé) byly ostatní vedeny kombinací žena-muž. Celkem se vedení zúčastnilo 7 vedoucích (3 lektoři, 4 terapeuti), z toho 5 členů o.s., 2  na smluvním základě.

Celkem se všech akcí zúčastnilo 119 účastníků.

 

Z každé akce byla lektory a terapeuty napsána stručná zpráva a poslána prof. Knoblochovi (resp. PhDr. Enachescu-Hroncové, Ph.D), garantovi (resp. koordinátorce) INCIP – Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii. Účastníci  týdenních akcí zpracovali po akci vždy krátkou reflexi. Zprávy i reflexe jsou považovány za striktně vnitřní materiály a jsou archivovány v INCIPu resp. PSINu o.s.

 

 

  II. Další aktivity směřující k zajištění hlavní činnosti: 

-         spolupráce s lektory Integrované psychoterapie

Pro zajištění kvality hlavní činnosti byla důležitá spolupráce s lektory (terapeuty) při vlastních akcích (Kubánek, Janečková); při organizačně koncepční koordinaci (Kubánek, Janečková, Pochylý); při organizačním ujasňování možností vlastní práce (PhDr. Enachescu-Hroncová, Ph.D). Tématické konzultace proto probíhaly jednak technicky zprostředkovaně (telefon, mail), jednak na dvou konzultačních schůzkách – 8.5. v Brně a v srpnu v Kroměříži.

Separátně byl průběžně udržován kontakt s Marcelou Kalnou, předmětem byly průběžné informace o činnosti s nabídkou případné spolupráce na akcích.

 

-         kvalifikace – PhDr. Lenka Klepáčková získala v srpnu kvalifikaci terapeut

 

-         schůze – porada výkonného výboru PSIN o.s. se konala 25.3. v Českých Budějovicích; členská schůze PSIN o.s. se konala v Brně 7/8.5., a informativně koncepční schůzka 22.8. v Českém Krumlově. Ze všech uvedených setkání je archivován zápis.

 

-         spolupráce s INCIP (zajišťujícím odbornou, ideově koncepční a legislativně akreditační náležitosti Integrované psychoterapie) – probíhala jednak v oblasti prakticko-institučního vyjasňování vlastní existence (záležitost ještě v procesu) a jednak v angažování se většiny členů sdružení (jako samostatných osob) na semináři 3. září v Praze (spolupráce při náplni semináře i při technicko organizačním zajištění).

 

-         informační technologie – na jaře bylo vytvořeno základní schéma webových stránek PSIN o.s. a grafické prvky (logo), byla zaregistrována doména a počátkem července byly webové stránky vytvořeny a uvedeny do zkušebního provozu. Stránky poskytující jednak základní informace a současně umožňující přihlašování na jednotlivé kurzy, evidenci účastníků, evidenci reflexí z kurzů. Do plného provozu byly stránky uvedeny na podzim, takže přihlašování na podzimní víkendy již probíhalo pouze touto formou.

 

-         organizačně právní zabezpečení – bylo zřízeno bankovní konto umožňující platby účastníků, provedena právní konzultace a zaveden smluvní způsob  spolupráce s externími lektory.

 

-         plánování další činnosti – pro další činnost je třeba zhodnocení dosavadních zkušeností, nicméně v rámci provozní kontinuity byly zatím naplánovány a organizačně zajištěny 2 nejbližší akce (zimní týden a jarní víkend).

 

Za správnost:

Alois Křišťan

V Českých Budějovicích 5.1. 2008

Schváleno na členské schůzi PSIN o.s. v Brně 2.2. 2008
© 1998-2022 Psychoterapeutický institut z.s.
443